Προς: Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.                                                                                                                                                                                                        Θεσσαλονίκη 28 Ιαν 2021

                                                                                                                                                                                                                                       Α.Π.:1/2021

Κοιν : Βουλευτές Θεσσαλονίκης

          

                                                     

ΘΕΜΑ :   Οδοιπορικά Έξοδα Στρατιωτικού Προσωπικού (Δαπάνες Μετακίνησης Εσωτερικού)

ΣΧΕΤ  :   α.    ΠΔ 200/1993 (Α΄75) «Περί Οδοιπορικών Εξόδων του Στρατιωτικού Προσωπικού των ΕΔ.», Όπως Τροποποιήθηκε και Ισχύει

                β.   Υποπαρ. Δ.9 Άρθρο 2 Ν.4336/2015 (Α΄94) «Συνταξιοδοτικές Δια-         τάξεις […] Ρυθμίσεις για την Υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματο- δότησης.»,  Όπως Τροποποιήθηκε και Ισχύει

               γ.    Αρ.Πρωτ.2/81507/ΔΕΠ/28 Δεκ 17/ΥΠΟΙΚ/ΓΓΔΠ/ΓΛΚ            (ΟΣΟ)

              δ.    Φ.845/1/8948/Σ.215/15 Ιαν 18/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ             (ΟΣΟ)

              ε.    Ν.4554/2018 (Α΄130) «Ασφαλιστικές και Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις

[…] και Άλλες Διατάξεις.»

           στ.   Ν.4701/2020 (Α΄128)«Πλαίσιο Χορήγησης Μικρχρηματοδοτήσεων, Ρυθμίσεις Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Άλλες Διατάξεις.»

           ζ. Φ. 845/2/1066140/Σ.85/11 Ιαν 21/ΓΕΣ/ΔΟΙ/4α

    

  1. Σας αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με το (στ) σχετικό (άρθρο 55) παρα- τάθηκε η προθεσμία έκδοσης του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 15 του (β) ομοίου Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ), για τον καθορισμό του ύψους, των όρων και των προϋποθέσεων καταβολής των εξόδων του θέματος στο μετακι- νούμενο στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ, μέχρι την 31 Δεκ 20.
  1. Σύμφωνα με το (ζ) σχετικό, χωρίς να έχει δωθεί νεα παράταση και χωρίς να δωθούν νέες οδηγίες, συνεχίζεται η ίδια κατάφορη αδικία στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, που διαιωνίζεται 5 ολόκληρα χρόνια, χωρίς κανείς να αναλαμβάνει την ευθύνη.
  1. Από το 2015 με το άρθρο 11 του ν.4336/2015 καθορίστηκε η αύξηση της ημερήσιας αποζημίωσης του προσωπικού όλου του Δημοσίου Τομέα και των ΕΔ που κινείται εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας, από 29,35€ στα 40,00 € ανά ημέρα. Παρ' όλα αυτά και ενώ έχει παρέλθει διάστημα 5 ετών, η ημερήσια αποζημίωση των μετακινούμενων στελεχών των ΕΔ παραμένει καθηλωμένη στα 29,35€ ανά ημέρα.

 

  1. Οι Ένοπλες Δυνάμεις ήταν, είναι και θα είναι πανταχου παρών και ανα πάσα στιγμή έτοιμες να ανταπεξέλθουν σε ότι ζητηθεί. Εσείς γιάτι μας αντιμετωπίζεται ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας και αρνείστε να εφαρμόσετε τα αυτονόητα; Δεν ζητάμε ελεημοσύνη, αλλα να εφαρμόσετε τους Νόμους όπως κάνετε σε όλους τους Έλληνες πολίτες.

 

  1. Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ κατόπιν τούτου προτείνει, για την εξάλειψη αυτής της αδικίας και της δυσαρμονίας, την άμεση εφαρμογή του (β) σχετικού νόμου, όσον αφορά το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης των εν ενεργεία στελεχών,έως ότου εκδοθεί  το νέο προεδρικό διάταγμα.   

 

  1. Παρακαλούμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) , αλλά και τους Βουλευτές Θεσσαλονίκης όπου κοινοποιείται το παρόν έγγραφο όπως προβούν στην κατά την κρίση τους ενέργειες.
  1. Χειριστής θέματος: Γ. Γραμματέας Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Θ, Τομεάρχης ΕΜΘ: Αλχίας (ΤΘ) Στάικος Δημήτριος, τηλέφ. 6972070456 .

     

         

Για το

Διοικητικό Συμβούλιο

                  -Ο-                                                                                            -Ο-

             Πρόεδρος                                                                        Γενικός Γραμματέας

     Αθανάσιος Σαρρής                                                                Στάικος Δημήτριος

     ΕΠΟΠ Επχίας(ΠΒ)                                                            ΕΜΘ Αλχίας(ΤΘ)