ΠΡΟΣ : Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.                                                                                                                                                                                      Θεσσαλονίκη, 11 Οκτ 23

ΚΟΙΝ : Βουλευτές Θεσσαλονίκης                                                                                                                                                                  Α.Π.:  537   /2023

                                                    

ΘΕΜΑ :Ίση μεταχείριση των φαρμακοποιών στις Ένοπλες Δυνάμεις

ΣΧΕΤ : α. ΦΕΚ 83Α’/1-6-2009

             β. ΝΔ 1400/1973

         

                                               

          1.Συμφωνα με το β΄σχετικο άρθρο 63 , κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η παράλληλη εργασία :

               α) Στους Υγειονομικούς αξιωματικούς η άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος ιδιωτικώς κατά της εκτός υπηρεσίας ώρες, συμφώνως προς την ιατρική δεοντολογία, κατά της διατάξεις του περί κωδικός ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος νόμου, κατόπιν εγκριτικής διαταγής του Αρχηγού του οικείου Κλάδου, .

               β) Οι αξιωματικοί́ του Μουσικού́ Σώματος, μπορούν να διευθύνουν δημοσίως ορχήστρες ή να παιανίζουν σε ιδιωτικές ορχήστρες και θεάματα επ ́ αμοιβή́, με πολιτική́ περιβολή́, κατόπιν εγκριτικής διαταγής του οικείου Σχηματισμού́ .

               γ) Όλοι οι ενέργεια αξιωματικοί́ (και με το ν.4407/2016 και οι Ανθστές και Υπαξκοί), μπορούν να διδάσκουν σε δημοσιές ή ιδιωτικές σχολές ή εκπαιδευτικά́ εν γένει ιδρύματα κατόπιν άδειάς των οικείων Αρχηγείων.

          2.Διακριτική όμως υπήρξε η αντίστοιχη δυνατότητα για τους Υγειονομικούς Αξιωματικούς ειδικότητας φαρμακοποιούς των Ενόπλων Δυνάμεων, καθότι έχει παρασχεθεί άδεια εργασίας με το αρ. 60 Π.Δ./γμα (ΦΕΚ 83Α’/1-6-2009) για τους υπηρετούντες στην Πολεμική Αεροπορία φαρμακοποιούς προκειμένου να ασκούν το επάγγελμα του φαρμακοποιού εκτός υπηρεσίας, απαγορεύοντας, όμως, της αντίστοιχης δυνατότητας στους φαρμακοποιούς του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού

  1.  Η άνιση αυτή μεταχείριση παραβιάζει την Συνταγματική εντολή για ισότητα μεταξύ των Ελλήνων πολίτων.

          4.Η ΕΣΠΕΕ Θεσ/νίκης, προτείνει την άρση της διακριτικής αντισυνταγματικής μεταχείρισης των φαρμακοποιών Στρατού Ξηράς και Πολεμικού Ναυτικού με επέκταση της παροχής άδειας εργασίας και σε αυτούς ιδιωτικά κατά τις εκτός υπηρεσίας ώρες,

  1.  Χειριστής Θέματος: Επχιας(ΠΒ) Αθανάσιος Σαρρής, Πρόεδρος Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Θεσσαλονίκης, τηλ: 6985075297.

6.Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) και οι Βουλευτές Θεσσαλονίκης στους  οποίους κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, παρακαλούμε για τις κατά την κρίση ενέργειες τους.

        

Για το

Διοικητικό Συμβούλιο

                  -Ο-                                                                                            -Ο-

             Πρόεδρος                                                                        Γενικός Γραμματέας

     Αθανάσιος Σαρρής                                                                  Κοντελίδου Όλγα

           Επχίας (ΠΒ)                                                                         Λχίας (ΝΟΜ)