ΠΡΟΣ :         Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.                                                                                                                                                                             Θεσσαλονίκη, 25 Σεπ 23

                       ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                                                                                              Α.Π.:505  /2023

 

ΘΕΜΑ :        Εσωτερική Υπηρεσία Μονάδας (Ανώτατο όριο Εκτέλεσης Υπηρεσιών Στελεχών)

 ΣΧΕΤ :         α. ΣΚ 20-1

                    β. ΣΚ 20-2

                    γ. ΠαΔ 4-49/2019/ΓΕΣ «Περί Χειρισμού Στρατιωτικού Προσωπικού»  (Όπως Τροποποιήθηκε και ισχύει)                                                                                        

                                                                 

  1. Κατόπιν αποδοχής ερωτήσεων/αποριών μελών της Ένωσης μας δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δια τηλεφώνου, σχετικά με την αύξηση των ανώτατων ορίων εκτέλεσης υπηρεσιών Στελεχών προέλευσης ΕΠ.ΟΠ.
  1.        Σύμφωνα με το (γ) σχετικό και με την τροποποίηση που επήλθε την 7 Δεκ 21 στο Παράρτημα «ΣΤ», στον γενικό ορισμό (παρ. 1 και 2) αναφέρεται στο πνεύμα της ισοκατανομής με βάση τον βαθμό, τις υπηρεσιακές ανάγκες  και όχι με το φύλο.

                    Στην παρ. 3α, εξειδικεύει το ανώτατο όριο των υπηρεσιών, ανά κατηγορία στρατιωτικού προσωπικού, αλλά λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 4, ότι τα παραπάνω ανώτατα όρια εκτέλεσης υπηρεσιών δύνανται να αυξηθούν,  όταν  υπηρεσιακές  ανάγκες  ή  επιχειρησιακές  απαιτήσεις  το  επιβάλλουν (χαμηλή  στελέχωση,  αυξημένα  μέτρα  ασφαλείας  κ.λπ.)  και  για  το  διάστημα  που εξακολουθούν να υφίστανται οι συνθήκες αυτές. 

  1.         Κατόπιν των παραπάνω, δημιουργούνται τα παρακάτω ερωτήματα:

                    α.       Η αύξηση του ορίου των υπηρεσιών που επήλθε, με ποία αιτιολογία εφαρμόστηκε;

                    β.       Η αύξηση του ορίου των υπηρεσιών έγινε  με πνεύμα ισοκατανομής και επήλθε αύξηση ανά κατηγορία προσωπικού, όπως άλλωστε αναφέρεται και στο (γ) σχετικό; ή μονομερώς αποφασίστηκε για τα στελέχη προέλευσης ΕΠ.ΟΠ.;

γ.       Έχουν ληφθεί υπόψη οι προσωπικές ή οι οικογενειακές υποχρεώ-

σεις των Στελεχών καθώς επίσης και οι επιπρόσθετες υπηρεσιακές υποχρεώσεις τους;  Παράμετρος που πιθανόν να επηρεάζει την ψυχολογία του προσωπικού;

δ.       Επανεξετάστηκε το Σχέδιο Ασφαλείας των Στρ/δων - Μονάδων - Φυλακίων, προκειμένου να επέρχονται οι απαραίτητες τροποποιήσεις, με σκοπό να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή λύση για την ελάφρυνση του προσωπικού;

         

  1.  Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Θεσσαλονίκης, ως πρωτοβάθμιο θεσμικό όργανο, έχει ως υποχρέωση, την προστασία του εργασιακού δυναμικού της.
  1.       Χειριστής Θέματος: Ανθστής (ΔΒ) Βασίλειος Κουϊμτζής, Αντιπρόεδρος Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Θεσσαλονίκης, τηλ: 6940770481.
  1.  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.),και οι βουλευτές Θεσσαλονίκης στους οποίους κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, παρακαλούνται για τις κατά την κρίση ενέργειες τους

         

Για το

Διοικητικό Συμβούλιο

                  -Ο-                                                                                            -Η-

             Πρόεδρος                                                                        Γενικός Γραμματέας

     Αθανάσιος Σαρρής                                                                  Κοντελίδου Όλγα

           Επχίας (ΠΒ)                                                                       Λχίας (ΝΟΜ)