Προς: Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.                                                                                                                                                                                                             Θεσσαλονίκη 11 Μαΐου 2020

                                                                                                                                                                                                                                            Α.Π.:47/2020

Κοιν : Βουλευτές Θεσσαλονίκης

           Σύλλογος Πολυτέκνων Θεσσαλονίκης

           Πανελλήνιος Σύλλογος Πολυτέκνων

                                                     

Θέμα: Μέριμνα Προσωπικού (Πολύτεκνοι Στρατιωτικοί )

                                   

     Με την Υπουργική απόφαση υπ’ αρίθμ. Φ.430/32/82424/Σ.343 (ΦΕΚ Β’ 1139/3-6-2011) Απόφ.ΥΕΘΑ, ρυθμίστηκαν εκτός των άλλων και θέματα που αφορούν στην εκτέλεση 24ωρων υπηρεσιών και στη συμμετοχή σε ασκήσεις. Η μοναδική μέριμνα που λαμβάνεται για τους πολύτεκνους στο αντίστοιχο άρθρο και συγκεκριμένα στην παράγραφο 4 του Άρθρου 2 (Εκτέλεση 24ωρων Υπηρεσιών Συμμετοχή σε Ασκήσεις) αφορά μόνο σε ζεύγη πολυτέκνων στρατιωτικών, (απαλλαγή του ενός γονέα από τις ασκήσεις υπό προϋποθέσεις). Αντίθετα, στο ίδιο άρθρο λαμβάνεται μέριμνα για άλλες ειδικές κατηγορίες οικογενειών (με τέκνο ή γονέα ΑΜΕΑ, μονογονεϊκές κτλ.).

Οι στρατιωτικοί, οι οποίοι είναι πολύτεκνοι γονείς, ανεξαρτήτως βαθμού, γένους, ειδικότητας και καταγωγής, όταν ο ή η σύζυγος εργάζεται (είτε στον ιδιωτικό είτε στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα), αντιμετωπίζουν τα παρακάτω προβλήματα, τα οποία η Υπηρεσία επίσημα δεν επιλύει, παρά μόνο στο πλαίσιο της διακριτικής ευχέρειας της εκάστοτε Διοίκησης:

  1. Υπάρχει μεγάλη δυσκολία για την μεταφοράς και παραλαβή των τέκνων από τα διάφορα σχολεία στα οποία φοιτούν. Η κατάσταση οξύνεται όταν είναι περιορισμένος ο αριθμός των διατιθέμενων μεταφορικών μέσων της οικογένειας και η έδρα της εκάστοτε Υπηρεσίας απέχει από την οικία ή από τα σχολεία μεγάλη σχετικά απόσταση.
  2.  Όταν ο ή η πολύτεκνος στρατιωτικός έχει σύζυγο που εργάζεται με κυλιόμενο ωράριο (π.χ. αστυνομικός, νοσηλευτής) η επίβλεψη και φροντίδα των τέκνων δυσχεραίνεται ιδιαιτέρως, εφόσον ο ίδιος εκτελεί 24ωρες υπηρεσίες, υπηρεσίες επιφυλακής και εκτελεί ασκήσεις και εκπαιδεύσεις σε 24ωρη βάση.

Ενώ λοιπόν η ανταπόκριση των γονέων στις υπηρεσιακές και οικογενειακές υποχρεώσεις τους δυσχεραίνεται, εφόσον αυτές είναι τις περισσότερες φορές χρονικά αντικρουόμενες, δεν υπάρχει το θεσμικό – υπηρεσιακό πλαίσιο προστασίας της πολύτεκνης οικογένειας των στρατιωτικών, με το οποίο θα αντιμετωπίζονταν τα παραπάνω θέματα.

Επομένως, με γνώμονα την προστασία της ελληνικής πολύτεκνης οικογένειας και της δημιουργίας κινήτρων δημιουργίας της, για την αντιμετώπιση του οξέως δημογραφικού προβλήματος, παρακαλουμε όπως ενεργήσετε αρμοδίως σε αρμόδια όργανα και φορείς, κατά την κρίση σας, για την βέλτιστη αντιμετώπιση των παραπάνω θεμάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πολύτεκνες οικογένειες των στρατιωτικών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω προτάσεις, η πραγματοποίησή των οποίων θεωρείται εφικτή και εφαρμόσιμη:

  1. Απαλλαγή από όλες τις υπηρεσίες διανυκτέρευσης για όλους τους στρατιωτικούς γονείς πολύτεκνων οικογενειών, λαμβάνοντας υπόψη τον μικρό αναλογικά αριθμό των οικογενειών αυτών σε σχέση με τις υπόλοιπες, μέχρι την ενηλικίωση των προστατευόμενων μελών.
  2.  Μη συμμετοχή σε ασκήσεις για το στρατιωτικό προσωπικό, εφόσον ο ή η σύζυγος εργάζεται στον Δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα με κυλιόμενο ωράριο.
  3. Δυνατότητα λήψης μέριμνας κατά προτεραιότητα από τις εκάστοτε Διοικήσεις – Διευθύνσεις, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου πολυτέκνου γονέα, για την διευκόλυνση παράδοσης και παραλαβής των τέκνων στα σχολεία που φοιτούν.

Τέλος θα θέλαμε να τονίσουμε την αθόρυβη και ζωογόνο προσφορά των πολύτεκνων οικογενειών στο έθνος, ως αιμοδότες της κοινωνίας μας, οι οποίοι θυσιάζουν καθημερινά τον εαυτό τους για να κρατήσουν τις οικογένειες και την αγωγή των τέκνων τους σε υψηλά επίπεδα με ελληνικά ιδεώδη και αξίες. Χωρίς λοιπών να υποβαθμίζεται η μέριμνα της Υπηρεσίας και προς τις άλλες ειδικές κατηγορίες οικογενειών (μέλη ΑΜΕΑ, μονογονεϊκές κτλ.), μπορεί να θεωρηθεί ότι η προσφορά των πολυτέκνων δεν αναγνωρίζεται.

Με τη σκέψη ότι τα παραπάνω δεν επηρεάζουν στο ελάχιστο την επιχειρησιακή δυνατότητα των ΕΔ, αλλά αντιθέτως ως μέτρα μέριμνας για το προσωπικό καθιστούν περισσότερο αποδοτικούς τους στρατιωτικούς πολυτέκνους στην προσφορά τους προς την υπηρεσία και την πατρίδα, σας ευχαριστουμε εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον και τον χρόνο σας.

  1.  Παρακαλούμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) , αλλά και τους Βουλευτές Θεσσαλονίκης όπου κοινοποιείται το παρόν έγγραφο όπως προβούν στην κατά την κρίση τους ενέργειες

         

Για το

Διοικητικό Συμβούλιο

                  -Ο-                                                                                            -Ο-

             Πρόεδρος                                                                        Γενικός Γραμματέας

     Αθανάσιος Σαρρής                                                                Στάικος Δημήτριος

     ΕΠΟΠ Επχίας(ΠΒ)                                                            ΕΜΘ Αλχίας(ΤΘ)