Προς: Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.                                                                                                                                                                                                                        Θεσσαλονίκη 25 Ιουλ 2019

                                                                                                                                                                                                                                                                            Α.Π.: 328/2019  

 

Κοιν: Βουλευτές Θεσσαλονίκης

                                                    

Θέμα: Αποστρατείες ΕΠ.ΟΠ. λόγω Ορίου Ηλικίας .   

Σχετ : α. Ν.Δ.445/1974

           β. Ν.2936/2001( ΦΕΚ 166 Α΄/25-07-2001)

           γ. Ν.3036/02 (ΦΕΚ 171 Α΄/23-7-02)

           δ. Ν.3648/08 (ΦΕΚ 38 Α΄/29-2-08 )

  1. Με τον Νόμο του (β) σχετικού «Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις» , έγιναν οι πρώτες προσλήψεις Επαγγελματιών Οπλιτών , στην συνέχεια έγιναν τροποποιήσεις με τους Ν.3036/02 (ΦΕΚ 171 Α΄/23-7-02) (γ) σχετικό και  Ν.3648/08 (ΦΕΚ 38 Α΄/29-2-08 ) (δ) σχετικό . Στο άρθρο 11 παρ. . 4 ,  ο Νόμος του (α) σχετικού αλλά και οι μετέπειτα τροποποιήσεις  αναφέρουν  ¨ Το συνταξιοδοτικό καθεστώς των Επαγγελματιών Οπλιτών διέπετε από τις εκάστοτε ισχύουσες συνταξιοδοτικές διατάξεις για τους ομοιόβαθμους τους Μονίμους Υπαξιωματικούς μη Παραγωγικών Σχολών¨ .
  1. Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (α) σχετικό , αρχιλοχιες που συμπληρώνουν το πεντηκοστό (50) έτος της ηλικίας τους και Ανθυπασπιστές που συμπληρώνουν το πεντηκοστό τέταρτο (54) έτος της ηλικίας τους , αυτοδίκαια τίθενται σε αποστρατεία ανεξαρτήτως χρόνων υπηρεσίας .
  1. Με τον Ν.4609/2019 έγιναν τροποποιήσεις στο συνταξιοδοτικό και βαθμολογικό καθεστώς των Υπαξιωματικών προελεύσεως Ε.Μ.Θ..
  1. Παρακαλούμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) , αλλά και τους Βουλευτές Θεσσαλονίκης όπου κοινοποιείται το παρόν έγγραφο όπως προβούν στην κατά την κρίση τους απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να διερευνηθεί οι Επαγγελματίες Οπλίτες πότε και με ποιον Νόμο συνταξιοδοτούνται και σε με ποιο ηλικιακό καθεστώς  .

          

Για το

Διοικητικό Συμβούλιο

                   Ο                                                                                           Ο

             Πρόεδρος                                                                        Γενικός Γραμματέας

Σπυρίδων Κυριακόπουλος                                                         Αθανάσιος Σαρρής

     ΕΠΟΠ Επχιας(ΠΒ)                                                           ΕΠΟΠ Επχιας(ΠΒ)