Προς:   Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.                                                                                                                                                                                   Θεσσαλονίκη 04 Απρ 2018

ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                                                                                                                                                Α.Π.: 44/2018

 

 

                                                     

Θέμα: Συνυπηρέτηση με Δημοσίους Υπαλλήλους  

      1.Σας γνωρίζουμε ότι το τελευταίο διάστημα γίναμε αποδεκτές παραπόνων μελών μας όσο αφορά την συνυπηρέτηση στρατιωτικών με δημοσίους υπαλλήλους και συγκεκριμένα υπήρξαν καθυστερήσεις στην υλοποίηση των αποσπάσεων αλλά και όταν αυτές πραγματοποιήθηκαν  ο/η σύζυγος του στρατιωτικού τοποθετήθηκε σε μεγάλη απόσταση από την υπηρεσία του.

       2.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 21 Ν.2946/01 (ΦΕΚ 224/8-10-2001).αναφέρεται ότι : « Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης, επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο σύζυγός τους. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, που εκδίδεται κατόπιν σχετικής αίτησης του υπαλλήλου και σύμφωνης γνώμης του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου. Αρνητική γνωμοδότηση δικαιολογείται μόνο για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο, που διαπιστώνεται και αιτιολογείται επαρκώς από το υπηρεσιακό συμβούλιο».

       3.Προτείνεται  η νομοθετική τροποποίηση του ανωτέρω άρθρου προκειμένου να αποκτήσει απόλυτο χαρακτήρα ρυθμίζοντας κατά τρόπο ειδικό το θέμα της απόσπασης και κατισχύοντας οποιασδήποτε νομοθετικής ρύθμισης, προγενέστερης ή μεταγενέστερης, προσδίδοντας καθ’ αυτό τον τρόπο μείζων προστασία, στη πλήρη της μορφή, αναφορικά με την οικογενειακή συμβίωση των στρατιωτικών λόγω των συνεχών μετακινήσεων,  ελαχιστοποιώντας τα οικογενειακά και οικονομικά προβλήματα και εξομαλύνοντας τη δυσχέρεια των υπηρεσιακών καθηκόντων. Προτείνεται ακόμη να αναγνωριστεί η επιτακτική ανάγκη τοποθέτησης των αποσπασμένων συζύγων Δημοσίων Υπαλλήλων σε λογική  χιλιομετρική απόσταση από το στρατόπεδο υπηρεσίας του στρατιωτικού και η απόσπαση να διενεργείται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Αυτό συνεπάγεται την άρση του περιορισμού περί αναμονής αντικαταστάτη Δημοσίου Υπαλλήλου ή μη ύπαρξης λειτουργικού κενού για λόγους συνυπηρέτησης με στρατιωτικό, καθόσον και ο αριθμός των Δημόσιων Υπαλλήλων συζύγων στρατιωτικών δεν είναι τόσο μεγάλος ώστε να επιφέρει προβλήματα στις Δημόσιες Υπηρεσίες απόσπασης. Αντιθέτως καθώς οι στρατιωτικοί μετατίθενται συνήθως σε παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές, οι αποσπασμένοι Δημόσιοι Υπάλληλοι λόγω έλλειψης προσωπικού αποτελούν μεγάλη ανάσα στις Δημόσιες Υπηρεσίες στις οποίες αποσπώνται.

Εν κατακλείδι, προτείνεται η τροποποίηση του άρθρο 21 του Ν.2946/2001 ως ακολούθως:  «Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης, επιβάλλεται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο σύζυγός τους. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, που εκδίδεται κατόπιν σχετικής αίτησης του υπαλλήλου και σύμφωνης γνώμης του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, ανεξαρτήτως ύπαρξης αντικαταστάτη στον τόπο προέλευσης καθώς και λειτουργικού κενού στον τόπο  απόσπασης. Αρνητική γνωμοδότηση δικαιολογείται μόνο για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο, που διαπιστώνεται και αιτιολογείται επαρκώς από το υπηρεσιακό συμβούλιο. Η ανωτέρω απόσπαση διενεργείται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα  από την απόφαση της και όχι πέραν των 15 ημερών. Ως περιοχή που υπηρετεί ο(η) σύζυγος νοείται η Φρουρά ή ο Δήμος στον οποίο εδρεύει η Μονάδα ή Υπηρεσία του ένστολου και σε καμία περίπτωση σε απόσταση άνω των 10 χιλιομέτρων από αυτή. Σχετικά με τις νήσους, ως περιοχή συνυπηρέτησης νοείται η ίδια νήσος και πληροί την παραπάνω χιλιομετρική προϋπόθεση από την έδρα της Μονάδος ή Υπηρεσίας».

4. Με την παραπάνω τροποποίηση  του Άρθρου 21 του Νόμου 2946/2001, επιδιώκεται η αποφυγή αυθαίρετης ερμηνείας της λέξεως «περιοχή» που υπηρετεί ο ένστολος, η αποφυγή κατάχρησης εξουσίας και ενδεχόμενης παράβασης καθήκοντος  των  εκάστοτε Διοικήσεων σε βάρος  της συγκεκριμένης κατηγορίας των δημοσίων υπαλλήλων και η αποφυγή των επερχομένων  προστριβών και δικαστικών διενέξεων μεταξύ της Διοίκησης και των διοικούμενων  ,θα προστατεύεται  ο θεσμός της οικογένειας, σύμφωνα με την επιταγή του Συντάγματος, η οποία αποτελεί το υγιέστερο θεσμό και κύτταρο της σημερινής μας εποχής , θα  περιφρουρούνται  οι   οικογένειες  των μελών των Ενόπλων Δυνάμεων και θα εξυψώνεται το φρόνημα  του Στρατεύματος προκειμένω με αφοσίωση  τα μέλη και  σύζυγοι των δημοσίων υπαλλήλων να  ασκούν απερίσπαστα τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα .

Για το

Διοικητικό Συμβούλιο

                                                                             Ο                                                                                           Ο

                                                                      Πρόεδρος                                                                        Γενικός Γραμματέας

                                                           Σπυρίδων Κυριακόπουλος                                                         Αθανάσιος Σαρρής

                                                                ΕΠΟΠ Επχιας(ΠΒ)                                                                ΕΠΟΠ Επχιας(ΠΒ)