Προς: Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.                                                                                                                                                                                       Θεσσαλονίκη 20Ιουλ 2018

                                                                                                                                                                                                                                            Α.Π.: 50/2018

 

 

                                                    

Θέμα: Μέριμνα Υπέρ Στρατιωτικού Προσωπικού 

                                        

           Μετά την επιτυχή επίλυση του σοβαρού θέματος της συνυπηρέτησης με εκπαιδευτικούς στην οποία επιτυχία συμμετείχε και η Ένωση μας με προτάσεις της , συνάδελφοι επικοινώνησαν μαζί μας προκειμένου να μας θέσουν ένα εξίσου σοβαρό πρόβλημα , οι παραπάνω συνάδελφοι είναι παντρεμένοι με αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς.

           Γνωρίζουμε ότι το νομικό πλαίσιο που διέπει τους αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς είναι διαφορετικό των μονίμων δημοσίων υπαλλήλων αλλά η Ένωση μας προτείνει όπως εφόσον τηρούνται όλα τα τυπικά προσόντα , τηρούνται όλες οι νόμιμες διαδικασίες και είναι εφικτό από την διαθεσιμότητα θέσεων και ειδικοτήτων οι εν λόγο εκπαιδευτικοί να μπορούν να τοποθετηθούν στην περιφερειακή ενότητα που υπηρετεί ο σύζυγος η σε όμορη αυτής .

           Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του αρ. 21 του ισχύοντος Συντάγματος κατοχυρώνεται η ανάγκη προστασίας της οικογένειας. Το κανονιστικό περιεχόμενο του ως άνω κοινωνικού δικαιώματος που προβλέπεται από τη διάταξη του αρ. 21 παρ. 1 του Συντάγματος εκδηλώνεται με την υποχρέωση της Διοίκησης, όταν εξασφαλίζεται εκ του νόμου η διακριτική ευχέρεια, να χρησιμοποιεί την ευχέρεια αυτή κατά τρόπο προστατευτικό της οικογένειας.

          

           Παρακαλούμε όπως η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) προβεί στην κατά την κρίση της ενέργειες προκειμένου να επιλυθεί το παραπάνω πρόβλημα που αφορά μερίδα συναδέλφων.

            Χειριστές Θέματος : Επχιας(ΠΒ) Κυριακόπουλος Σπυρίδων

                                            Επχιας(ΠΒ) Σαρρής Αθανάσιος

Για το

Διοικητικό Συμβούλιο

                                                                         Ο                                                                                          Ο

                                                                 Πρόεδρος                                                                        Γενικός Γραμματέας

                                                     Σπυρίδων Κυριακόπουλος                                                         Αθανάσιος Σαρρής

                                                        ΕΠΟΠ Επχιας(ΠΒ)                                                                       ΕΠΟΠ Επχιας(ΠΒ)